VLC中自动下载电影字幕的方法。

VLC在电脑上播放视频的软件无疑是王者。虽然VLC的界面从未改变过,但它不断更新实用功能,并自动加载字幕,这是一个典型的证据。

联系方式将向您介绍如何在VLC上使用“下载字幕”功能。

VLC加载字幕

Chọn VLsub

OpenSubtitles .org网站获取所有相关的字幕。

如果愿意,您可以使用“按哈希搜索”按钮,将为视频计算哈希值,并找到与此哈希值相配的主页。

Chọn Search by name

步骤3:在结果列表中合适的结果后,选择它并点击“下载所选项目”。然后,会显示一个蓝色的“下载链接”,您可以点击它来打开“另存为”对话框。 (如果电脑询问是否要打开链接,只需选择浏览器即可)。

Click vào link tải

在“另存为”框中,选择下载字幕文件的位置(默认位置是当前播放的视频位置)。完成后,您可以将字幕文件上传到VLC。

VLSub 是一个非常有用的插件,现在在 VLC 中集成这个插件使 VLC 更好用了,它允许您在观看视频时不用花时间在网上寻找字幕。

Xem thêm:

  • Làm sao để tải phụ đề video trên Youtube nhanh chóng và đơn giản?
  • Tổng hợp các thủ thuật về phụ đề phim
  • Hướng dẫn ghép phụ đề vào video bằng Format Factory

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *