Author Archives: Tim Russert

最佳在线音乐创作、分享和聆听服务有十种。

音乐是生活的灵魂。这就是为什么有无数的音乐被创作、分享、乃至免费下载的原因。大家将陆续推出为您提供的前十名最佳音乐服务。 15 lợi ích tuyệt vời của việc nghe nhạc có thể bạn chưa biết 联系能力,为您带来完整的音乐体验。您还会发现一系列功能,可以将您喜爱的歌曲保存在这些服务上。请查看以下清单以了解更多详情。 1. Spotify Spotify是一种流行的在线音乐播放服务,通过用户界面和附加功能,使您能够享受高保真音首页完全免费,但如果您想体验更好的功能,可以尝试专业版。 Hướng dẫn đăng ký dùng thử Spotify Premium 30 ngày khi không có thẻ tín dụng Cách đăng ký tài khoản Spotify nghe nhạc trực tuyến Spotify 。您可以搜索音乐并找到适合当前心情的已播放列表。所有这些音乐首页 Spotify 的大部分令人印象深刻的功能(除了随机播放)都需要付费。免费版本不能让你享受高质量的音乐体验和一些离线播放。此外,Spotify 在中国和印度等国家是不可用的。 15 mẹo Spotify bạn không […]

夜鹰音乐播放器的隐藏功能的使用方法。

Windows Media PlayerWindows Media PlayerWindows Media Player放。不过,Nighthawk音乐播放器仍具有在影响干扰时自动隐藏界面的功能。 Home Nighthawk 在系统托盘上进行。本文将向您介绍如何在 Windows 上使用 Nighthawk 进行音乐播放。 Làm cách nào quay phim màn hình bằng VLC Media Player? 4 cách đơn giản chặn quảng cáo trong KMPlayer Chuyển đổi định dạng video H.264 sang định dạng khác như thế nào? Cách phát nhạc trên Nighthawk Bước 1: Nighthawk软件与Windows […]

在VLC和YouTube中提取音频,分离视频中的声音和语言的方法。

Home YouTube。因此,本文将教您如何在 VLC 和在线 YouTube 上从视频中分离声音并提取音频。 在VLC和YouTube中实现从视频中提取声音和分离音轨的方法。 首页 联系我们 但是,如果您正在寻找一种更可靠的方法来从视频中提取语音而不需要安装第三方软件,那么请按照以下方法进行操作。 如何从VLC中提取视频的音频。 VLC VLC ,您需要第三方软件来从视频中提取音频。以下是具体操作步骤: 可见光通信_ _ 步骤2 :在打开媒体窗口上,点击添加按钮,然后选择您想要的音频文件。完成选择视频文件后,点击/保存按钮。 步骤3 :现在在转换窗口中,首先选择您想要转换的配置文件,然后点击编辑所选配置文件图标来修改所选配置的设置。 步骤4 : 在个人资料编辑窗口中,切换到音频编解码器选项卡,并取消选择音频选项,然后点击保存按钮以保存设置。 主页转换过程。 家的声音。 如何从YouTube视频中分离声音。 VLC除声音,你可以尝试以下方法,我们将使用YouTube 回家费一些时间,并且需要高速互联网连接。按照以下步骤进行操作: 步骤1 :首先,将视频上传至YouTube,待上传完成后,点击完成按钮。 重要提醒:后续视频上传为相关模式,以确保只有您自己能够观看该视频。 步骤2 : 在将视频上传至YouTube后,转到视频管理器页面,可以看到刚刚完成上传的视频。 步骤3 :在视频管理器中,找到刚才下载的视频,点击编辑选项旁边的下拉箭头,然后选择音频。 步骤4 :在部分,只需从特色音轨列表中选择任何随机音频,然后点击定位音频按钮。 步骤5 :现在,您可以根据需要通过拖动来自定义音频位置。(例如:在下面的屏幕截图中,已部分被剪切了一半)。 步骤6 :如果想要将音频完全从视频中删除,只需将音频复制到拖到处,然后点击“完成定位”选项。 步骤7 :最后,点击保存按钮以保存所做的音频更改。现在,编辑过的视频将被处理,并需要几分钟在视频库中显示出来。 MP4 MP4 MP4以下载视频。 YouTube VLC YouTube 首页VLC和安全。 祝你们成功实现! Xem thêm: Cách […]

Windows 10上的放松音乐应用程序。

首页首页首页章中看看这些应用程序是什么。 Chỉ cần 2 phút thôi, 7 website này sẽ giúp bạn thư giãn đầu óc rất hiệu quả Ứng dụng ru ngủ tốt nhất, ai mất ngủ phải tải ngay Top 10 ứng dụng không thể thiếu giúp bạn duy trì sự tập trung 放松心情、减轻压力的音乐应用程序 1. 放松冥想 (Fángsōng mienxiǎng) Tải ứng dụng Relax Meditation […]

将Groove和OneDrive结合为一种音乐流媒体工具。

Dropbox和Google Drive可能是更现代化的云存储服务,但它们不能削减微软的OneDrive的价值。OneDrive与Windows 10和其他Windows版本Groove Groove Groove是Windows 10收藏。 Cách OneDrive hoạt động 100,000 首歌曲。在您开始上传之前,请确保您不会超过规定的文件数量。 Home订阅了Office 365家庭或个人,您将获得1TB的存储空间。这个数字足以容纳50000首歌曲,以及您所需要的Office文件或其他任何东西。 OneDrive.com OneDrive 以防止 OneDrive 文件夹在您的计算机上不存在。 M “部分,查看是否存在音乐文件夹。 音乐 Không có thư mục Music Windows 10Windows 10WindowsOneDriveWindows s + E键打开文件资源管理器。在面板导航面板中点击OneDrive ,然后OneDrive创建一个新文件夹。现在,请确保将其命名为音乐。 Đồng bộ hóa với OneDrive OneDrive.com OneDrive.com Windows 10Windows 10任务栏右向上的箭头。右键单击OneDrive(云朵图标)OneDrive以保存到OneDrive,点击两次“确定”按钮关闭OneDrive设置窗口。 将音乐文件添加到音乐文件夹中。 首页文件拖放到OneDrive中的“音乐”文件夹中。您可以通过在Windows资源管理器中打开音乐文件夹并按CTRL + A来完成此操作。选择文件夹中的所有项目。现在,将选定的专辑和艺术家文件夹拖放到OneDrive中的“音乐”文件夹中即可。 OneDrive OneDrive OneDrive内完成上传,而增加的收藏可能需要一周甚至更长时间。 OneDrive Groove Groove Groove […]

你应该知道 25 个有用的 Kodi 快捷键。

Kodi的用户界面对于使用鼠标不是特别优化。这也很好理解,因为Kodi是XBox中国反,你可以使用快捷键组合。事实上,这是一种更智能、灵活、准确和节省时间的使用方式。 下面是一些你真正需要掌握的Kodi快捷键和组合键列表。快捷键列表分为以下三个类别: Kodi的主板回放功能 P: Phát video S: Dừng video Phím cách: Tạm dừng/tiếp tục phát video F: Tua nhanh về phía trước R: Tua lại Left Arrow: Tua đi 30 giây Right Arrow: Tua về sau 30 giây T: Bật/tắt chuyển đổi phụ đề +/-: Tăng/giảm âm lượng F8: Tắt tiếng I: Xem thông tin […]

用5个简单的步骤将iTunes歌曲转换为MP3格式。

iTunes音乐“MP3”但这种观念并不完全准确。实际上,MP3只是不同数字音乐格式中的一种。 iTunes iTunes Store 您需要了解的内容。 iTunes的音频格式是AAC,而不是MP3。 iTunes Store MP3 MP3 文件更小。 iTunes 不是这样。AAC 是一个标准格式,几乎任何人都可以使用它。AAC 文件完全可以在苹果设备上使用,但它们也可以在其他许多公司的产品上运行。然而,并不是所有的 MP3 播放器都可以使用为常见的MP3格式。 音乐方便的。以下是使用iTunes将AAC格式的歌曲转换为MP3的指南。 3. 点击菜单栏中的“文件”选项。 4. 在弹出Music中自动将选定的音乐文件转换为MP3格式,把其添加到您的iTunes库中。您可以在iTunes中找到并播放这些MP3格式的文件。 Đầu tiên, hãy đảm bảo bạn cài đặt tùy chọn chuyển đổi sang dạng file MP3 bằng cách mở iTunes Preferences, nhấn vào Import Settings trong tab General, và sau đó chọn MP3 […]

无损音乐和有损音乐有什么不同?对于手机来说,哪个是最佳选择?

主页人们困惑,不知道应该选择哪种格式来最优化他们的设备存储。正因为如此,下面的主页。 Tìm hiểu về các định dạng file video phổ biến File MOBI là gì? Làm thế nào để mở một file MOBI? Cách chuyển định dạng WAV sang MP3 sử dụng LAME với Audacity 1. Nhạc Lossless 在谈论无损压缩时,有两个概念我们需要提到,一个是压缩的(压缩文件,会降低质量),另一个是未压缩的(未压缩文件)。 无损无压缩:此类文件相当大,包括WAV和AIFF格式。 WAV: 这是由微软开发的文件格式,它与Windows密切相关,因此WAV比AIFF更普遍。 Ưu điểm Nhược điểm Phổ biến. Hỗ trợ bởi nhiều thiết bị. Khó khăn […]

使用iTunes创建MP3、AAC和其他多种文件格式的方法。

Rip大多数人都认为这些文件将默认的MP3格式生成。然而,实际MP3 MP3 MP3文件,以256 Kb/秒的速度进行编码(比Kbps的速度更高,数字更大,好看)。 AAC是iTunes的默认音频文件格式,但您仍然可以在从CD中提取并添加到音乐iTunes Home中更改中的一些设置。以下是具体的操作步骤。 打开“首选项”并转到“导入设置”部分 iTunes Trên máy Mac, bạn hãy chuyển đến menu iTunes và chọn mục Preferences. Trên Windows, bạn chuyển đến menu Chỉnh sửa (Edit menu) và chọn mục Preferences. 当打开“偏好设置”窗口时,默认情况下将显示“常规”选项卡。 导入设置的设置。此设置负责控制您的音乐导入设置,将出现一个窗口,允许您更改选项。 选择文件格式并设置质量设置 CD或转优质文件类型。 Loại file 在这部分,您将选择使用“使用导入”下拉菜单来创建的音频文件格式(可以是MP3,AAC,WAV或其他格式)。除非您是一个对性欲要求高涨的友或有其他特殊原因,否则几乎大多数人只需要选择MP3或AAC(MP3更流行,但很多人也喜欢AAC,因为它是一种新的文件格式,具有音质和存储功能更好的支持)。 Cài đặt chất lượng Home也意味着将在您的设备上占用更多的存储空间。从理论上讲Contact Home的音质不错。 iTunes Plus iTunes Plus ( 256kbps ) […]

如何在VLC上玩视频拼图。

VLC Home VLC Home设置。下面的文章将指导您如何在VLC媒体播放器上玩拼图游戏。 Những thủ thuật nâng cao sử dụng VLC Media Player Hướng dẫn xoay video bị ngược, nghiêng bằng VLC Media Player Cách quay video webcam trên VLC Media Player 在VLC媒体播放器中进行拼图的指南 Bước 1: 主页后选择效果和过滤器。 Bước 2: 切换到“调整和效果”界面,点击“视频”选项卡,然后再点击“几何”选项卡。接下来,在下面的内容中勾选“拼图游戏”选项,即可激活VLC上的拼图游戏。然后,在水平和垂直的列中输入拼图的数量。用户最多可以输入16个拼图。最后,点击“关闭”以保存。 VLC Home只需取消拼图游戏选项即可。 VLC乐,还可以通过拼图拼图游戏来娱乐,这些拼图图片是从当前播放的视频场景中获取的。 Xem thêm: Thủ thuật xem video YouTube trên VLC Media Player Cách […]